WEBSITE ADVERTISING


กฏกติกาการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ JSSR AUCTION

1. Banner ที่ลงจะต้องไม่ผิดกฎหมายที่ว่าด้วยการเผยแพร่สื่อทาง Internet และไม่เกี่ยวข้องกับสื่อ ลามก อนาจาร การขายบริการทางเพศ สารกระตุ้นหรืออุปกรณ์ทางเพศ ยาเสพติดให้โทษ โฆษณาจัดหางาน หรือผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นทุกประเภท โดยเด็ดขาด
2. ผู้เช่าพื้นที่ลงโฆษณาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อ Banner ที่ลงโฆษณาทุกกรณี อันเนื่องมาจากการละเมิดกฎหมาย
3. ผู้เช่าพื้นที่ลงโฆษณาจะต้องชำระค่าเช่าพื้นที่ล่วงหน้าตามที่กำหนดในสัญญาเต็มจำนวนเสียก่อน ผู้ให้เช่าพื้นที่จึงจะนำ Banner ของผู้เช่าฯ ลงในเวปไซต์ของผู้ให้เช่าฯ
4. ผู้เช่าพื้นที่ลงโฆษณาสามารถจัดทำ Artwork เอง หรือจะจ้างให้ทางผู้ให้เช่าฯ เป็นผู้ทำ Artwork ก็ได้
5. ในกรณีที่มีการเปลี่ยน Banner ผู้เช่าฯ จะต้องเสียค่าดำเนินการเปลี่ยนครั้งละ 1,000 บาท
6. ในกรณีที่ผู้เช่าพื้นที่ลงโฆษณามีความประสงค์ที่จะย้ายพื้นที่เช่า (เปลี่ยนตำแหน่งลงโฆษณา) สามารถกระทำได้ ต่อเมื่อตำแหน่งนั้นว่าง แต่จะทำการย้ายได้ก็ต่อเมื่อสิ้นสุดเดือนที่แจ้งความประสงค์เข้ามา
7. ในกรณีที่ผู้เช่าพื้นที่ลงโฆษณามีความประสงค์ที่จะย้ายพื้นที่เช่า และย้ายไปตำแหน่งที่มีราคาสูงกว่าและ เป็นตำแหน่งว่าง สามารถย้ายได้แต่ต้องชำระในส่วนต่างก่อน จึงสามารถเปลี่ยนได้ แต่กรณีที่ต้องการย้ายไปตำแหน่งที่ถูกกว่าและเป็นตำแหน่งว่างก็สามารถย้ายได้เช่นกัน แต่ทางผู้ให้เช่าฯ จะไม่คืนเงินในส่วนต่างนี้ให้
8. ในการลง Banner โฆษณานี้ ทางผู้เช่าฯ เป็นผู้ให้รายละเอียดในผลิตภัณฑ์ของตนเอง หาก มีข้อผิดพลาด หรือถูกดำเนินคดี ผู้เช่าฯจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
9. ในกรณีที่ผู้เช่าพื้นที่โฆษณา ว่าจ้างให้ผู้ให้เช่าฯ ออกแบบชิ้นงานโฆษณาให้นั้น ทางผู้เช่าฯ จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามอัตราค่าบริการที่ทางผู้ให้เช่ากำหนด และมีเงื่อนไขในการใช้แบบอักษร (Font) ที่จำกัด คือจะสามารถใช้ได้เฉพาะแบบอักษรที่เป็นมาตรฐาน หรือที่ทางกระทรวงพานิชย์กำหนดให้ใช้ฟรีได้เท่านั้น เพราะแบบอักษรที่มีลวดลายสวยงามอื่นๆ นั้น อาจจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และในการณีที่ผู้เช่าฯ ออกแบบโฆษณาเองแล้วส่งมาให้ทางผู้ให้เช่าเผยแพร่ให้ ทางผู้ให้เช่าฯ จะเผยแพร่โฆษณาดังกล่าวให้แต่จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการละเมิดลิขสิทธิ์แบบอักษรของโฆษณานั้น


อัตราค่าบริการเช่าพื้นที่วาง Banner บนเว็บไซต์

ตำแหน่งการวาง Banner รายละเอียด ขนาด(Pixcel) ราคา / สไลด์ / เดือน
J1 Random (3 สไลด์) โชว์เฉพาะหน้าแรก และทุกเมนูของหน้าแรก 1000 x 210 ฿ 15,000
J2-ซ้าย Random (3 สไลด์) โชว์ทุกหน้าของเว็บ 490 x 90 ฿ 12,000
J2-ขวา Random (3 สไลด์) โชว์ทุกหน้าของเว็บ 490 x 90 ฿ 12,000
J3 นิ่งอยู่กับที่ โชว์เฉพาะหน้าแรก และทุกเมนูของหน้าแรก 233 x 90 ฿ 3,500


หมายเหตุ ลำดับการวางแบนเนอร์โฆษณาตำแหน่ง J3 จะเรียงตามการขาย จองก่อนจะได้อยู่บน ถ้าหมดสัญญาแล้วไม่ต่อ แบนนเนอร์ที่อยู่ถัดไปจะขึ้นมาแทนตำแหน่ง


อัตราค่าบริการออกแบบ Banner บนเว็บไซต์

ขนาด (Pixels) ค่าบริการ (บาท)
1000 x 210 2,500
490 x 90 2,000
233 x 90 1,500


ภาพแสดงตำแหน่งการวาง Banner บนเว็บไซต์