BOOTH ADVERTISING


กฏกติกาการเช่าพื้นที่แสดงสินค้าห้อง BOOTH JSSR AUCTION

1. สินค้าที่จะนำมาวางแสดง จะต้องเป็นสินค้าเกี่ยวกับเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการก่อสร้าง การเกษตร การขนส่ง และด้านอุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องยนต์ และอะไหล่ทุกชนิด
2. ผู้เช่า ต้องแจ้งรายการสินค้าที่จะนำมาแสดงแก่ผู้ให้เช่า ก่อนวันแสดงไม่น้อยกว่า 7 วัน
3. ต้องนำสินค้าที่แสดงมาวางในพื้นที่ที่กำหนด ให้เสร็จก่อนวันแสดงสินค้า และขนย้ายออกไป ภายในวันที่กำหนด
4. ต้องทำสัญญาและจ่ายค่าเช่า ก่อนที่จะนำสินค้าเข้ามาในสถานที่จัดแสดงสินค้า (ค่าเช่าขึ้นอยู่กับพื้นที่)
5. อุปกรณ์อื่นที่จะได้รับนอกเหนือจากพื้นที่จัดแสดงสินค้าได้แก่ โต๊ะ 1 ตัว และเก้าอี้พลาสติก 2 ตัว
6. ผู้เช่า มีสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาในสถานที่เช่า ฟรี
7. การขนย้ายสินค้าที่จะนำมาแสดง เป็นหน้าที่ของผู้เช่าทั้งขนมาและขนกลับ โดยทางผู้ให้เช่าจะไม่รับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากการขนย้ายสินค้าเป็นเด็ดขาด
8. ผู้เช่า ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการแสดงสินค้า ผู้ให้เช่า กำหนดโดยเคร่งครัด
9. ไม่อนุญาตให้ใช้เสียง หรือเครื่องเสียงในการประชาสัมพันธ์โดยเด็ดขาด

อัตราค่าบริการเช่าพื้นที่ BOOTH โฆษณา

ขนาดพื้นที่ อุปกรณ์พื้นฐาน ราคา(บาท)/รอบการประมูล
หน้ากว้าง 3 เมตร x ยาว 3.5 เมตร โต๊ะ 1 ตัว, เก้าอี้พลาสติก 2 ตัว, เต้าเสียบสายไฟ 2 ช่อง, ฟรีค่าไฟฟ้า 1,500


หมายเหตุ ผู้เช่าสามารถเช่าพื้นที่ได้มากกว่า 1 บล็อค และจะได้รับอุปกรณ์พื้นฐานตามจำนวนบล็อคที่เช่า
รอบการประมูล หมายถึง วันประมูลของบริษัทซึ่งจะจัดประมูลเดือนละครั้ง ปกติจะตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์

แผนผังห้องแสดงสินค้า BOOTH JSSR AUCTION

ภาพตัวอย่างห้องแสดงสินค้า BOOTH JSSR AUCTION